آرشیو برچسب های: نظریه آشوب

اثر پروانه‌ای

اثر پروانه‌ای یکی از مواردی که در توصیف ارتباط بین تغییر و موفقیت بسیار مؤثر واقع می شود، اثر پروانه ای یا به قولی قانون اثر پروانه ای (Butterfly Effect ) است.