آرشیو برچسب های: مشاوره

اسپید ایمپکت ۵۵ : گام نخست در فروش به مشتری

اسپید ایمپکت ۵۴ : از بازاریابی ادعایی تا بازاریابی اقناعی

اسپید ایمپکت ۵۳ : آیا در آغاز مذاکره گفتگوی غیر رسمی داشته باشیم؟

اسپید ایمپکت ۵۲ : محرک قدرت در فروش

اسپید ایمپکت ۵۱ :مشتری بی تفاوت یا مشتری مخالف؟

اسپید ایمپکت ۵۰ : نقطه کور پیشنهاددهی

اسپید ایمپکت ۴۹ : جملات سمی در مذاکره

اسپید ایمپکت ۴۸ : مذاکره و میزبانی حرفه ای

اسپید ایمپکت ۴۷ : طوفان ذهنی تیم فروش

اسپید ایمپکت ۴۶ : سندرم “من متخصص”