آرشیو برچسب های: مشاوره

اسپید ایمپکت 55 : گام نخست در فروش به مشتری

اسپید ایمپکت 54 : از بازاریابی ادعایی تا بازاریابی اقناعی

اسپید ایمپکت 53 : آیا در آغاز مذاکره گفتگوی غیر رسمی داشته باشیم؟

اسپید ایمپکت ۵2 : محرک قدرت در فروش

اسپید ایمپکت ۵۱ :مشتری بی تفاوت یا مشتری مخالف؟

اسپید ایمپکت ۵۰ : نقطه کور پیشنهاددهی

اسپید ایمپکت ۴۹ : جملات سمی در مذاکره

اسپید ایمپکت ۴۸ : مذاکره و میزبانی حرفه ای

اسپید ایمپکت ۴7 : طوفان ذهنی تیم فروش

اسپید ایمپکت ۴۶ : سندرم “من متخصص”