آرشیو برچسب های: مذاکره فروش

نکات فروش و بازاریابی ۱۸

سوالات چالشی و اعتراضات مشتریان، ریشه در ریسک هایی دارد که مشتری در خرید کردن احساس می کند؛

نکات فروش و بازاریابی ۱۷

به جای گیر افتادن در بحث و تقابل با مشتری، از تکنیک دومرحله ای “تأیید-راه حل” استفاده کن: