آرشیو برچسب های: لئو تولستوى

مجهول معادله انتخابات!

مجهول معادله انتخابات! لئو تولستوى نويسنده بزرگ روس از عاملى به نام “فاكتور ايكس” يا همان X-Factor نام مى برد كه باعث مى شود يك گروه با تجهيزات و امكانات كمتر بر گروهى با تجهيزات و امكانات بيشتر غلبه كند.