آرشیو برچسب های: فن بیان

جلسه هفتم اعجوبه های سخنرانی و صحنه گردانی

اولین اجرای عمومی اعجوبه های سخنرانی و صحنه گردانی

اسپید ایمپکت ۶۵: خطاهای رایج در شروع سخنرانی

نکات فروش و بازاریابی ۷

زبان بازخورددهی، در میزان مقاومت و میزان پذیرش طرف مقابل به شدت تاثیرگذار است.

نکات فروش و بازاریابی ۲

طرح سوالات با زبان مثبت، معمولا پاسخ ها و رفتارهای بهتر و مطلوب تری از جانب طرف مقابل ایجاد می کند.