آرشیو برچسب های: فن بیان

اسپید ایمپکت 65: خطاهای رایج در شروع سخنرانی

نکات فروش و بازاریابی 7

زبان بازخورددهی، در میزان مقاومت و میزان پذیرش طرف مقابل به شدت تاثیرگذار است.

نکات فروش و بازاریابی 2

طرح سوالات با زبان مثبت، معمولا پاسخ ها و رفتارهای بهتر و مطلوب تری از جانب طرف مقابل ایجاد می کند.