آرشیو برچسب های: فروشنده حرفه ای

اسپید ایمپکت 74 : تله قیمت

اسپید ایمپکت 72 : خلع سلاح در مذاکرات خرید

اسپید ایمپکت 71 : مواجهه حرفه‌ای، غیرحرفه‌ای با پاسخ منفی مشتری