آرشیو برچسب های: فروشنده حرفه ای

اسپید ایمپکت ۷۴ : تله قیمت

اسپید ایمپکت ۷۲ : خلع سلاح در مذاکرات خرید

اسپید ایمپکت ۷۱ : مواجهه حرفه‌ای، غیرحرفه‌ای با پاسخ منفی مشتری