آرشیو برچسب های: فروش

اسپید ایمپکت 73 : فردی‌سازی در بازاریابی

اسپید ایمپکت 69 : فروش با یک اعتراف کوچک

اسپید ایمپکت 67:چهره‌ها و بیلبورد‌های تبلیغاتی

اسپید ایمپکت ۶۴: رنگ های محرک و غیر محرک در مارکتینگ

نکات فروش و بازاریابی 18

سوالات چالشی و اعتراضات مشتریان، ریشه در ریسک هایی دارد که مشتری در خرید کردن احساس می کند؛