آرشیو برچسب های: سندرم محروميت

٢٣.۵ میلیون نفر PEWS ١۵.٨ میلیون نفرPESS

٢٣.۵ میلیون نفر PEWS ١۵.٨ میلیون نفرPESS بعد از چند هفته تعلق خاطر میلیون ها نفر به موضوع انتخابات و حواشى فراوان آن، امروز و پس از اعلام نتایج رأى گیرى، طرفداران دو رقیب اصلى احساسات متفاوتى را تجربه مى کنند.