آرشیو برچسب های: جمال قمری

اسپید ایمپکت 78 : استراتژی سال ۹۷

اسپید ایمپکت 77 : سهم تو در موفقیت

اسپید ایمپکت 76 : اثر پروانه‌ای در سال 97

اسپید ایمپکت 74 : تله قیمت

اسپید ایمپکت 73 : فردی‌سازی در بازاریابی

اسپید ایمپکت 72 : خلع سلاح در مذاکرات خرید

اسپید ایمپکت 71 : مواجهه حرفه‌ای، غیرحرفه‌ای با پاسخ منفی مشتری