آرشیو برچسب های: انتخابات

٢٣.۵ میلیون نفر PEWS ١۵.٨ میلیون نفرPESS

٢٣.۵ میلیون نفر PEWS ١۵.٨ میلیون نفرPESS بعد از چند هفته تعلق خاطر میلیون ها نفر به موضوع انتخابات و حواشى فراوان آن، امروز و پس از اعلام نتایج رأى گیرى، طرفداران دو رقیب اصلى احساسات متفاوتى را تجربه مى کنند.

رقابت مارها و عقاب ها پیروزى سیاسى-پیروزى اجتماعى

“رقابت مارها و عقاب ها پیروزى سیاسى- پیروزى اجتماعى” پژوهشگران روان شناسى اجتماعى تعدادى از افراد را براى انجام یک مطالعه علمى به یک اردوى خارج از شهر بردند. این اشخاص پیشتر یکدیگر را نمى شناختند. پس از ورود به اردو، نفرات را به صورت تصادفى به دو گروه تقسیم کردند.

١٠ تاکتیک عملیات روانی در روز انتخابات

١٠ تاکتیک عملیات روانی در روز انتخابات

مردّدها و شیفت احساسی تعیین‌کننده نتیجه انتخابات

“مردّدها و شیفت احساسی تعیین‌کننده نتیجه انتخابات” رقابت اصلی بر سر احساسات مردم است. خیابان پیروزی در انتخابات، با احساسات سنگفرش شده است.

تحلیل جمال قمرى از مناظره دوم ریاست جمهورى در ١۵ برش

تحلیل جمال قمرى از مناظره دوم ریاست جمهورى در ١۵ برش

حمایت ۲۰۰۰نفر از اهل قلم، هنر و فرهنگ از روحانی

دوهزار نفر از اهل قلم، هنر و فرهنگ ضمن تشویق مردم به شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری، از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت کردند.

انتخابات، مذاکره و مغز سیاسی

انتخابات، مذاکره و مغز سیاسی سنگفرش خیابان موفقیت در عرصه‌ سیاست، از جنس احساسات است. “درو وستن[۱]“