اعتمادسازی

84.400تومان

این کیت آموزشی شامل موارد زیر است:

  1. یک فایل صورتی آموزشی (18 دقیقه)
  2. یک فایل متنی برای مطالعه (6 صفحه)
  3. یک فایل شامل آزمون ضریب اعتماد (5 صفحه)
  4. یک فرم برای آمادگی جهت اعتمادسازی (1 صفحه)

 

قیمت: 84400 تومان