ارائه فروش و بازاریابی

98.800تومان

این کیت آموزشی شامل موارد زیر است:
1. یک فایل صورتی آموزشی (15 دقیقه)
2. یک فایل متنی برای مطالعه (6 صفحه)
3. یک فایل متنی شامل یک مثال از ارائه فروش (1 صفحه)
4. یک فایل متنی شامل یک مثال از ارائه عمومی (2 صفحه)
5. یک فرم برای تولید ارائه با کمک مدل آموخته شده (1 صفحه)

 

قیمت: 98800 تومان