تکنیک ها و مغالطات مناظره سوم (بخش دوم)

تکنیک ها و مغالطات مناظره سوم
(بخش دوم)

١١. تله گذارى مثبت
آقاى رئیسى با بیان این که “مردم ما عقل دارند و مى فهمند و بر اساس آن تصمیم مى گیرند” صفت مثبت را به موافقان خود نسبت مى دهد تا به طور ضمنى به رقیب حمله کرده باشد و هزینه مخالفت با خود را بالا ببرد.

١٢. لوگوس
آقاى هاشمى طبا در برخى نطق ها، با فاصله چشمگیرى نسبت به سایر رقبا بیشتر از کانال منطق و استدلال استفاده مى کند و       طبیعتاً دامنه نفوذ سخن وى محدود مى شود و بر عموم مردم کمتر مى تواند تاثیرگذار باشد.

١٣. طرد شقوق دیگر
آقاى روحانى با استفاده از تکنیک “این یا آن”، مردم را در برابر دو گزینه قرار مى دهد که عبارتند از ادامه وضع بهتر فعلى و یا بازگشت به وضع بدتر گذشته. به این وسیله گزینه هاى دیگر به طور تلویحى طرد مى شود.

١۴. رها نکردن تاکتیک
آقاى روحانى و آقاى جهانگیرى به رغم دفاع رقبا و دورى جستن از شخص ثالث (دولت گذشته)، تاکتیک هاى “پهلوان پنبه” و “طرد شقوق دیگر” را رها نمى کنند و سعى مى کنند دفاع رقیب را خنثى سازند.

١۵. تله انگیزه
آقاى رئیسى با زیر سوال بردن انگیزه اقدامات اخیر آقاى روحانى، به مقاصد وى حمله مى کند و تلاش مى کند تا انگیخته ها را (اقدامات) غیرقابل دفاع سازد و توجهات را از رفتارها به نیت ها معطوف سازد.

١۶. تمثیل
آقاى قالیباف با استفاده از مثال آوردن (قیمت شکر) یک موضوع را (تورم) از سطح بحث کارشناسى به سطحى ملموس و قابل درک براى همگان تبدیل مى کند. طبیعتاً قیمت یک کالا نمى تواند بیانگر تورم باشد (تورم از طریق یک فرمول اقتصادى محاسبه مى شود)، اما ساده سازى بحث براى مردم مى تواند بر ذهن برخى مخاطبان تاًثیر بگذارد.

١٧. بزرگ نمایى
آقایان رئیسى، قالیباف و میرسلیم، در مناظره به وفور از “بزرگ نمایى” استفاده مى کنند. به این طریق که برخى ابعاد عملکرد رقیب را نادیده مى گیرند و ابعاد ضعیف تر و یا مشکلات را مورد تاکید قرار مى دهند. در برابر، آقایان روحانى و جهانگیرى نقاط مثبت را پررنگ مى سازند.

١٨. کوچک نمایى و استثنائات قابل چشم پوشى
آقایان روحانى و جهانگیرى، در برابر بزرگ نمایى رقبا، بخش هاى مورد حمله را کوچک و قابل چشم پوشى مى شمارند؛ رقیب نیز در برابر، نقاط مثبت را کوچک و قابل چشم پوشى تلقى مى کنند.

١٩. کار تیمى
آقایان روحانى و جهانگیرى در نطق پایانى دست به یک تقسیم کار زدند. یکى از ایشان به رقیب بیشتر حمله کرد و دیگرى مردم را مخاطب قرار داد و پیرامون آینده بهتر صحبت کرد. بى تردید این هماهنگى اتفاقى نیست.

٢٠. استراتژى غافلگیرى و طرح ناگهانى
آقاى روحانى با استراتژى “غافلگیرى و طرح ناگهانى” در نطق پایانى خود، مهمترین و اساسى ترین حملات را متوجه رقیب خود کرد و مشخص است که کاملا حساب شده آنها را زودتر و در طى سه مناظره مطرح نکرده بود.
در برابر، آقایان رئیسى و قالیباف در نطق پایانى بیشتر به تکرار سخنان پیشین خود پرداختند. پس از سخن آقاى روحانى، نوبت آقاى قالیباف گذشته بود و آقاى رئیسى دفاع قدرتمندى در برابر حمله تند حریف از خود نشان نداد.
استراتژى غافلگیرى و طرح ناگهانى باعث شد که رقباى آقاى روحانى در برابر یک حمله غیرمنتظره قرار بگیرند، غافلگیر شوند و فرصت کافى براى دفاع نداشته باشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *