تحلیل جمال قمرى از مناظره دوم ریاست جمهورى در ١۵ برش

تحلیل جمال قمرى از مناظره دوم ریاست جمهورى در ١۵ برش

١. مناظره دوم به نسبت مناظره اول به شدت شفاف تر است و مواضع تمامى کاندیداها تا حد زیادى آشکارتر شده است و احتیاط نفرات شرکت کننده به طور چشمگیرى کمتر شده است.
٢. استراتژى دو قطبى شدن که آقایان روحانى و جهانگیرى از آن استقبال مى کردند و از عبارت هایشان گویا هست (تضاد و قیاس مداوم دو روش، دو اندیشه، …)، در این مناظره محقق شد؛
طبیعتاً این موضوع منجر به افزایش مشارکت مردم در انتخابات مى شود.
٣. تاثیر شبکه هاى اجتماعى و بازخوردهاى عمومى در گفتار نامزدهاى انتخابات کاملاً مشهود است؛ دیگر هیچ کس با هر نگرش و اعتقادى، بضاعت نادیده گرفتن رسانه هاى اجتماعى را ندارد.
۴. سرعت کلام آقاى روحانى نسبت به مناظره اول به مراتب بالاتر رفته و مقدمه چینى هاى وى در نطق هاى کوتاه کاهش یافته است.
۵. رفتار آقاى قالیباف در مناظره کاملا استراتژیک است. وى یک فرد مشخص را به عنوان رقیب برگزیده و از ورود به سایر مباحث یا مجادلات خوددارى مى کند و انرژى و زمان خود را صرف نقد افرادى غیر از رقیب و یا دفاع از نقدهاى اشخاصى غیر از رقیب نمى کند؛
البته همین رویکرد منجر به عدم پاسخدهى به برخى سوالات از جانب وى نیز شد.
۶. بالاخره انتظارها به سر رسید و یک نفر (آقاى جهانگیرى) از واژه “مهارت” براى رئیس جمهور استفاده کرد و عبارت “رئیس جمهور باید این مهارت را داشته باشد که ..” به زبان وى آمد!
٧. مدیریت زمان در مناظره دوم، بسیار اثربخش تر از مناظره اول است. تعداد جملات و عبارت هاى کم اثر و خنثى نسبت به مناظره اول کاهش یافته است.
٨. رویکرد آقاى رئیسى به نسبت مناظره اول دگرگون شده است؛ وى از موضع احتیاط و انفعال خارج شده و کوشش مى کند در تیم منتقد دولت فعلى، بدل به شخصى کلیدى شود؛ با این وجود، آقاى روحانى بیش از این که آقاى رئیسى را رقیب خود در مناظره بداند و پاسخ نقدهاى او را بدهد، گفتارهاى آقاى قالیباف را جواب مى دهد.
٩. استفاده فراوان از نت ها و دست نوشته ها در مناظره دوم، از کیفیت مناظره کاسته است و این رفتار که از استانداردهاى مناظره فاصله دارد، از جانب آقاى جهانگیرى مشاهده شد و آقاى قالیباف نیز چندین مرتبه به برگه هاى خود رجوع کرد و به همین دلیل چند عبارت از جانب وى تکرار شد.
١٠. نقش مشاوران در مناظره ها آنجایى نمایان مى شود که پس از زمان استراحت، آقاى رئیسى دوگانه آقاى روحانى (یا ادامه وضع بهتر فعلى و یا بازگشت به وضعیت بد گذشته) را نقد مى کند و گزینه سومى را تحت عنوان تغییر روى میز مى گذارد.
١١. این مناظره، تقابل دو استراتژى است. استراتژى ایجاد خشم نسبت به دولت کنونى در برابر استراتژى ایجاد ترس نسبت به احتمال روى کار آمدن دولتى بى کفایت.
همانگونه که در نوشتار #روان‌شناسی_انتخابات (٨) توضیح داده شده است، احساس خشم، مردم را به سمت تسریع در تصمیم گیرى و اتکا به کلیشه هاى ذهنى سوق مى دهد و احساس ترس، مردم را به سوى تحقیق و کاوش اطلاعات متمایل مى سازد.
١٢. آقاى روحانى در مناظره از تاکتیک تجهیل (تو نمى دانى، تو در جریان نیستى، تو اطلاعات ندارى، …) استفاده کرد؛ پاسخ و دفاع آقاى رئیسى (من در چند جلسه بوده ام و گزارشاتى را خوانده ام) به هیچ عنوان دفاع باکیفیت و قدرتمندى نبود.
معمولا در برابر تجهیل، مى توان تجهیل متقابل انجام داد و یا تاکتیک رقیب را آشکار کرد و او را از این کار نهى نمود.
١٣. در مناظره دوم، در مجموع ١٠٧ بار از کلمه “مردم” استفاده شد که سهم آقاى قالیباف بیش از سایرین بود.
آقاى قالیباف: ٣۴ بار
آقاى روحانى: ٢۶ بار
آقاى رئیسى: ١٨ بار
آقاى جهانگیرى: ١۴ بار
آقاى میرسلیم: ٩ بار
آقاى هاشمى طبا: ۶ بار
استفاده از کلمه مردم البته، مى تواند نشانگر اعتقاد به اولویت مردم (دموکراسى) باشد، مى تواند یک تاکتیک براى نشان دادن خود به عنوان نماینده مردم باشد و یا تاکتیکى براى برانگیختن عواطف مردم.
١۴. آقایان رئیسى، قالیباف و میرسلیم، در اکثر موارد در مقام نقد قرار دارند و موضع آقاى روحانى را مورد حمله قرار مى دهند.
رویکرد تهاجمى آقایان رئیسى و میرسلیم بیشتر مبتنى بر نقد کلى عملکرد دولت در برخى زمینه ها و ذکر پاره اى از مشکلات است؛ اما رویکرد تهاجمى آقاى قالیباف مبتنى بر حمله به اشخاص، ذکر مثال و حمله به موارد و اتفاقات خاص مى باشد.
١۵. در این مناظره، مجموعا ٢٨ بار از ترغیب ساختارى-اقتصادى (وعده هایى براى آینده از جنس مشوق هاى رأى دادن) استفاده شد که سهم هر یک از کاندیدا ها عبارت است از:
آقاى قالیباف: ٩ بار
آقاى رئیسى: ۶ بار
آقاى جهانگیرى: ۴ بار
آقاى روحانى: ٣ بار
آقاى میرسلیم: ٢ بار
آقاى هاشمى طبا: ٢ بار
لازم به ذکر است ترغیب مردم از سه روش ممکن است: ترغیب اطلاعاتى (انتقال اطلاعات)، ترغیب ساختارى (وعده و مشوق)، ترغیب روانشناختى (استفاده از پیام هاى غیرمستقیم و اقناعى)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *