فرهنگ های فردگرا وجمع گرا

فرهنگ های فردگرا وجمع گرا

هر مذاکره ای دو بعد دارد:
١. بعد اطلاعاتی (انتقال اطلاعات به طرف مقابل)
٢. بعد ارتباطی (برقراری و حفظ ارتباطی مؤثر با طرف مقابل)
در فرهنگ های فردگرا، وجه اطلاعاتی بسیار پررنگ است و وجه ارتباطی نیز تا حدی حائز اهمیت است.
در فرهنگ های جمع گرا، بخش ارتباطی مذاکره نقشی کلیدی و حیاتی ایفا می کند و تمرکز صرف بر بعد اطلاعاتی مذاکره، راه به جایی نمی برد.
به یاد داشته باشیم فرهنگ کشور ما به نسبت جمع گرا می باشد و ناگزیر هستیم در مذاکراتمان، ارتباط بین فردی مطلوبی با مخاطبین برقرار کنیم.