آرشیو دسته بندی: سایر آموزش ها

٢٣.۵ میلیون نفر PEWS ١۵.٨ میلیون نفرPESS

٢٣.۵ میلیون نفر PEWS ١۵.٨ میلیون نفرPESS بعد از چند هفته تعلق خاطر میلیون ها نفر به موضوع انتخابات و حواشى فراوان آن، امروز و پس از اعلام نتایج رأى گیرى، طرفداران دو رقیب اصلى احساسات متفاوتى را تجربه مى کنند.

رقابت مارها و عقاب ها پیروزى سیاسى-پیروزى اجتماعى

“رقابت مارها و عقاب ها پیروزى سیاسى- پیروزى اجتماعى” پژوهشگران روان شناسى اجتماعى تعدادى از افراد را براى انجام یک مطالعه علمى به یک اردوى خارج از شهر بردند. این اشخاص پیشتر یکدیگر را نمى شناختند. پس از ورود به اردو، نفرات را به صورت تصادفى به دو گروه تقسیم کردند.

١٠ تاکتیک عملیات روانی در روز انتخابات

١٠ تاکتیک عملیات روانی در روز انتخابات

پلیس جدلى – پلیس برهانى!

پلیس جدلى – پلیس برهانى! مصطفی هاشمی‌طبا را از ابتدای اولین مناظره، تقریباً کسی جدی نگرفت و شاید صرفاً دستمایه برخی از نوشتارها و تصاویر طنز در شبکه‌های اجتماعی شد که البته در این موضوع نیز نسبت به رقبا عقبتر بود.

مجهول معادله انتخابات!

مجهول معادله انتخابات! لئو تولستوى نویسنده بزرگ روس از عاملى به نام “فاکتور ایکس” یا همان X-Factor نام مى برد که باعث مى شود یک گروه با تجهیزات و امکانات کمتر بر گروهى با تجهیزات و امکانات بیشتر غلبه کند.

مردّدها و شیفت احساسی تعیین‌کننده نتیجه انتخابات

“مردّدها و شیفت احساسی تعیین‌کننده نتیجه انتخابات” رقابت اصلی بر سر احساسات مردم است. خیابان پیروزی در انتخابات، با احساسات سنگفرش شده است.

تکنیک ها و مغالطات مناظره سوم (بخش دوم)

تکنیک ها و مغالطات مناظره سوم (بخش دوم)

تکنیک ها و مغالطات مناظره سوم (بخش اول)

تکنیک ها و مغالطات مناظره سوم (بخش اول)

درس هایی از پیش اقناع (Pre-suade)

درس هایی از پیش اقناع (Pre-suade) برخی پژوهش ها نشان می دهد که اگر در یک مصاحبه شغلی پیش از شروع، یک پرسش را به شکل مناسبی از مصاحبه گر خود بپرسید، شانس استخدامتان افزایش می یابد، اما آن پرسش چیست؟