آرشیو نویسنده: مدیر سایت

جلسه هفتم اعجوبه های سخنرانی و صحنه گردانی

اولین اجرای عمومی اعجوبه های سخنرانی و صحنه گردانی

اسپید ایمپکت ۶۴: رنگ های محرک و غیر محرک در مارکتینگ

اسپید ایمپکت ۶۲ : تکرار تبلیغات و بیگانگی مخاطب با برند